Betöltés...
 

Hahner Péter, Az Egyesült Államok elnökei. Bp. 1998

Hahner Péter, Az Egyesült Államok elnökei. Bp. 1998, Maecenas. 367 o.

Tartalom:

Előszó

Bevezetés: Az elnöki hatalom az Amerikai Egyesült Államokban

I. Az "alapító atyák" nemzedéke (1789-1825)
George Washington
John Adams
Thomas Jefferson
James Madison
James Monroe

II. Jacksoni demokráciák és whigek (1825-1861)
John Quincy Adams
Andrew Jackson
Martin Van Buren
William Henry Harrison
John Tyler
James K. Polk
Zachary Taylor
Milliard Fillmore
Franklin Pierce
James Buchanan

III. A polgárháború nemzedéke (1861-1897)
Abraham Lincoln
Andrew Johnson
Ulysses S. Grant
Rutherford B. Hayes
James A. Garfield
Chester A. Arthur
Grover Cleveland
Benjamin Harrison

IV. A hódító és progresszív Amerika elnökei (1897-1921)
William McKinley
Theodore Roosevelt
William Howard Taft
Woodrow Wilson

V. A prosperitás, a válság és a második világháború elnökei (1921-1945)
Warren G. Harding
Calvin Coolidge
Herbert Hoover
Franklin D. Roosevelt

VI. A hidegháború elnökei (1945-1989)
Harry S. Truman
Dwight D. Eisenhower
John F. Kennedy
Lyndon B. Johnson
Richard M. Nixon
Gerald R. Ford
Jimmy Carter
Ronald Reagan

VII. Az ezredvég elnökei (1989-2001)
George Bush
Bill Clinton

Az USA alkotmánya és kiegészítései

Ajánló bibliográfia

"Washington, Jefferson, Madison. Vagy a kevésbé ismertek: Cleveland, Harrison, Taft. A nagy Roosevelt és Truman, Kennedy. És kortársaink: Reagan, Bush, Clinton. Mindnyájan a földrésznyi világhatalom történetének közvetlen formálói.
A szerző a legfrissebb szakirodalom alapján összefoglalta az amerikai elnökök életrajzát, értékelte kormányzatukat. Az esszéket folyamatosan áttekintve az USA két évszázados története bontakozik ki az olvasó előtt.
A kötet különlegessége, hogy tartalmazza az egyetemes jogtörténet egyik alapvető dokumentumának, az amerikai alkotmánynak a teljes szövegét, eredetiben, és megbízható magyar fordításban."

A második világháborút követően kétpólusúvá vált világ napjainkra egypólusúvá lett. A Szovjetunió felbomlását követően az Amerikai Egyesült Államok az egyetlen olyan állam, amely - gazdasági és katonai potenciálja alapján - egyedül is képes befolyásolni a nemzetközi folyamatok alakulását.
E hatalmas ország államszervezetének irányításában különleges szerepe van az elnöknek. Nem csak államfő, hanem egyben a végrehajtó hatalom széles jogkörrel rendelkező vezetője is. Olyan ember, akinek - mint azt Clinton esete bizonyítja - személyes életével kapcsolatos jelenségek is világpolitikai tényezővé válhatnak.
Ez idáig mégsem vehettünk kezünkbe olyan magyar nyelvű munkát, melyből valamennyi amerikai elnök életét, politikai pályáját megismerjük.
Ezt a hiányt pótolja Hahner Péternek, a JPTE Újkortörténeti Tanszéke docensének e könyve. A szerző a témával kapcsolatos angol és magyar nyelvű szakirodalom teljességre törekvő feldolgozása alapján mutatja be az USA elnökeit George Washingtontól Bill Clintonig. Polgári életük és elnöki tevékenységük legfontosabb adatainak közlése után 2-7 oldalnyi terjedelemben áttekintést ad származásukról, iskoláikról, az őket ért társadalmi és szellemi hatásokról, az elnökké választás előtti polgári pályájukról, politikai szereplésükről, elnöki tevékenységükről, s azt követő sorsukról. Nem unalmas politikusportrékat olvashatunk. A rövid életrajzokból jellemük, személyiségük is feltárul. Ezt szolgálja megjelenésük leírása, családi viszonyaik, személyes sorsuk részleteinek ismertetése, az elnöki működés emberi vonásainak taglalása, jellemző sztorik felvillantása és a ragadványnevek közlése is. Az életrajzot illusztráló képek révén arcvonásaikat is megismerhetjük.
Az USA fejlődésének korszakairól készült néhány oldalas bevezetők, valamint az egyes elnökök időszakában hozott törvények, döntések, fontos kül- és belpolitikai lépések ismertetése révén az USA fejlődéséről is alkothatunk - jóllehet vázlatos, de - lényegi elemeket tartalmazó összképet. A szerző figyelme az amerikai elnökök és Magyarország kapcsolatára is kiterjed, akár tisztségviselésük idején, akár előtte vagy utána történt ezzel összefüggő esemény.
Külön értéke a könyvnek, hogy bevezetőjében a szerző lényegre törően ismerteti az USA államszervezetének struktúráját, működését, ezen belül az elnöki hatalom kialakulását és fejlődését. Szemléletes séma segíti az amerikai törvényhozás - az európai törvényalkotási gyakorlat ismeretében bonyolultnak tűnő - folyamatának megértését. A kötet mellékletében pedig angolul és magyarul egyaránt olvashatjuk az USA alkotmányát, valamint az 1791 és 1971 között született összesen 26 alkotmány-kiegészítés szövegét. S aki mindezt részletesebben kívánja megismerni, segítséget nyújt számára az ajánló bibliográfia, mely 151 angol és 42 magyar nyelvű munka adatait tartalmazza.
A szakmailag hiteles, adataiban megbízható, olvasmányos és szép kiállítású könyv érdekes és hasznos olvasmány mindenki számára, aki meg akarja ismerni az amerikai elnök életét, tevékenységét, az USA történetét és nemzetközi szerepének alakulását. A történészek (kutatók és tanárok), illetve politikával foglalkozók pedig kézikönyvként is használhatják.