Betöltés...
 

Tanulmányok

2018.
HAHNER Péter (2018): Az 1848-as kaliforniai aranyláz történelmi jelentősége. = Világtörténet, 2018. 1. sz. 67—78. o.

HAHNER Péter (2018): Napóleon vagy Washington? Bolívar dilemmája. = Globális vetületek. Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. Pécs—Bp. 2018, PTE BTK Történettudományi Intézet—Fakultás Kiadó. 273—279. o.

2017.
HAHNER Péter (2017): Napoléon III dans le miroir déformant de Marx. = Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged. Volume 14. 2017. 16—25. o.

HAHNER Péter (2017): A konzervativizmus. = Eszmetörténet. Szerk. Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán. Pécs, 2017, Kronosz Kiadó. 13—29. o.

HAHNER Péter (2017): Mi a forradalom? = Rubicon, 2017. 10. sz. 78—82. o.

2016.
HAHNER Péter (2016): Katonai és diplomáciai hírszerzés az újkorban. = Sed intelligere. Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére. Pécs, 2016, Kronosz Kiadó. 29—39. o.

2015.
HAHNER Péter (2015): Talleyrand legitimitás-elmélete. = A szabadság iskolája. Köszöntő kötet Ludassy Mária tiszteletére. Szerk.: Szántó Veronika. Bp. 2015, L’Harmattan. 63—73. o.

2014.
HAHNER Péter (2014): Talleyrand és Oroszország. = Háborúk és békekötések a 18—20. századi orosz-szovjet történelemben. Pécs, 2014, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport. 117—128. o.

2013.
HAHNER Péter (2013):À la périphérie de la périphérie. = Le clivage centre/périphérie dans une approche interdisciplinaire. Actes du colloque de clôture du programme « Centre/Périphérie » Szerk. Gábor Balázs, Judit Maár, Julia Nyikos, Patrick Renaud, Traian Sandu, Harri Veivo. Paris, 2013, L’Harmattan. 211—215. o.

HAHNER Péter (2013): Nixon, a bűnbak. = Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Szerk. Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József. Pécs—Budapest, 2013. Kronosz Kiadó—Magyar Történelmi Társulat—Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára. 225—231. o.

2012.
HAHNER Péter (2012): Alkotmányozás az Egyesült Államokban és Franciaországban a 18. század végén. =Jakab András—Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol. Politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések. Bp. 2012, MTA TK Politikatudományi Intézet. Új Mandátum Könyvkiadó. 110—117. o.

HAHNER Péter (2012): Talleyrand, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés képviselője (1789—1791). = Századok, 2012. 6. sz. 1339—1376. o.

HAHNER Péter (2012): Talleyrand a vadnyugaton. = AETAS, 2012. 3. sz. 5—19. o.

HAHNER Péter (2012): Writing about Talleyrand and Fouché. = Oest-est: Dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales. Szerk. Traian Sandu, Patrick Renaud, Judit Maár, Julia Nyikos. Paris, 2012, L’Harmattan. 253—256. o.

HAHNER Péter (2012): Joseph Fouché első „pálfordulása”. = Történelmi Szemle, 2012. 1. sz. 63—82. o.

2011.
HAHNER Péter (2011): Alkotmányozás az Egyesült Államokban és Franciaországban a XVIII. század végén.= Working Papers in Political Science 2011/2. Magyar Tudományos Akadémia. Politikatudományi Intézet. Lelőhely: http:/www.mtapti.hu/pdf/wp_hahner.pdf

HAHNER Péter (2011): From the Periphery to the Centre. The Historical Roles of Fouché and Talleyrand. = Ouest-Est: Dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. Des regards pluridisciplinaires. Travaux de l’Université d’été de Pécs. 24—29 août 2009. Paris, 2011, L’Harmattan. 387—389. o.

HAHNER Péter (2011): Talleyrand en Hongrie. = Öt Kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei. No. 2010. Bp. 2011, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 55—60. o.

HAHNER Péter (2011): Nevek és tények: az abszolút monarchia mint jelenség. = Az abszolút monarchia. Szerk. Képes György. Jogtörténeti értekezések 41. Bp. 2011, Gondolat Kiadó. 128—135. o.

2010.
HAHNER Péter (2010): Talleyrand első diplomáciai megbízatása. = A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Pécs, 2010, ID Research Kft / Publikon Kiadó. 205—212. o.

HAHNER Péter (2010): Talleyrand Pozsonyban. = Kommentár, 2010. 3. sz. 38—44. o.

HAHNER Péter (2010): Egy szakfordító meglepetései. = Revue d’Études Françaises. Nº15. 2010. 111—119. o.

HAHNER Péter (2010): Ferenc Fejtő et Joseph II. = Hommage à François Fejtö. Cahiers d’Études Hongroises et Finlandaises. 16/2010. Paris, 2010, L’Harmattan. 91—97. o.

2009.
HAHNER Péter (2009): Talleyrand és a francia katolikus egyház a régi rendszer idején és a forradalom első évében. = Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Bp. 2009, ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 193—204. o.

HAHNER Péter (2009): In memoriam Abraham Lincoln. = Magyar Tudomány, 2009. 7. sz. 849—857. o.

2008.
HAHNER Péter (2008): Országh László, az amerikai irodalom történésze. = In honorem Országh László. 1907—1984. Szombathely, 2008, Savaria University Press—Berzsenyi Dániel Könyvtár. 51—60. o.

HAHNER Péter (2008): A demokrácia fogalmának történetéről. = Felnőttképzési Szemle. 2008. 1. sz. ISSN 1789-3569. http://www.feflearning.hu (2008. márc. 14.)

HAHNER Péter (2008): Talleyrand, a forradalmár. = Kommentár, 2008. 2. sz. 57—69. o.

HAHNER Péter (2008): The Problems of Hungarian Historiography since the Political Changeover. = Cahiers d’études hongroises. Paris, 2008, L’Harmattan. Tome II. 505—510. o.

HAHNER Péter (2008): A forradalom fogalmáról. = Magyar Tudomány. 2008. 8. sz. 920—927. o.

HAHNER Péter (2008): „A romlottság a bűn karjára támaszkodva…” (Chateaubriand Saint-Denis-ben) = Aetas. 2008. 2. sz. 33—52. o.

HAHNER Péter (2008): Talleyrand származásáról és ifjúkoráról. = Pécsi Történeti Katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Pécs, 2008, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet. 349—360. o.

HAHNER Péter (2008): Egy elfelejtett oktatásügyi tervezet. = SZÍN – Közösségi Művelődés, 13/6, 2008. december. 74—77. o.

HAHNER Péter (2008): Mihály Horváth, historien de la révolution hongroise. = Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historiam. Vol. III. Pécs, 2008, PTE—BTK—Ókortörténeti Tanszék. 195—202. o.

2007.
HAHNER Péter (2007): A köztársaság nehéz győzelme Franciaországban. = Köztársaság a modern kori történelem fényében. Bp. 2007, Napvilág Kiadó. 93—105. o.

HAHNER Péter (2007): Észak Dél ellen. Az amerikai polgárháború a mozivásznon. = Filmvilág, 2007. március. 22—29. o.

HAHNER Péter (2007): Hommage à István Eörsi. = L’écriture emprisonnée. Paris, 2007, L’Harmattan. 325—333. o.
Napóleon és a magyar történetírás. = Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. Szeged, 2007, Szegedi Egyetemi Kiadó. 87—98. o.

2006.
HAHNER Péter (2006): Az idegen belovagol a városba… Anthony Mann westernjei. = Filmvilág, 2006. március. 10—15. o.

HAHNER Péter (2006): A demokrácia fogalmának történetéről. = Valóság. 2006. 7. sz. 39—46. o.

HAHNER Péter (2006): Tocqueville és a francia forradalom történetírása. = Szabadság és/vagy egyenlőség. Tocqueville - tanulmányok. Pilismarót, 2006, Politikai Filozófia Közhasznú Alapítvány. 66—75. o.

2005.
HAHNER Péter (2005): Napóleon és a magyarok. = Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szombathely, 2005, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzsenyi Dániel Könyvtár. 13—29. o.

HAHNER Péter (2005): Réinterprétations poétiques et réécriture du passé. = Littérature, Fiction, Témoignage, Vérité. Cahiers de la Nouvelle Europe. Collection du Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises Nº 3. Paris, 2005, L’Harmattan. 167—175. o.

2004.
HAHNER Péter (2004): Chateaubriand és a francia forradalom. = A szabadság értelme—az értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Bp. 2004, Argumentum Kiadó. 59—77. o.

HAHNER Péter (2004): Hatlövetű történelem. (Western: legendák és tények) = Filmvilág, 2004. 5. sz. 30—37. o.
Howard Hawks. Az ismeretlen ismerős. = Filmvilág, 2004. 10. sz. 32—41. o.

2002.
HAHNER Péter (2002): Raymond Aron et la révolution. = Raymond Aron et la liberté politique. Actes du colloque international. Paris, 2002, Éditions de Fallois. 45—52. p.

HAHNER Péter (2002): „Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús”. = EX Symposion. 2002. 38—39. sz. 9—22. o.

HAHNER Péter (2002): A francia forradalmárok vitája a gyarmatosításról. = Anyaországok és volt gyarmataik. 1. Pécs, 2002, Pécsi Tudományegyetem, Afrika—Amerika—Ázsia Universitas Munkacsoport. 63—68. o.

2001.
HAHNER Péter (2001): Az 1789. június 23-i királyi ülés értelmezéséről. = A Kárpát -medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs, 2001, University Press. 139—146. p.

HAHNER Péter (2001): Aron és a forradalom eszméje. = Aron. Politikai szabadság és a körültekintés erkölcsisége. Raymond Aron Konferencia, Budapest. Bp. 2001. AULA Kiadó. 97—105. p.

2000.
HAHNER Péter (2000): Sieyès abbé, a francia forradalom kulcsfigurája. = Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára. Pécs, 2000, University Press. 89—92. o.

HAHNER Péter (2000): XVI. Lajos pere Albert Soboul „tükrében”. = Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Pécs, 2000, University Press. 203—211. o.

HAHNER Péter (2000): Utószó. = Montesquieu: A törvények szelleméről. Bp, 2000 (tkp. 2001), Osiris-Attraktor. 1035—1050. p.

1999.
HAHNER Péter (1999): A forradalom bicentenáriuma. = Beszélő, 1999. október. 155—158. o.
HAHNER Péter (1999): Az abszolút monarchia az újabb kutatások tükrében. = A modern politikai gondolkodás kezdetei. Szeged, 1999, JATE. 63—66. o.

HAHNER Péter (1999): Aki kardot keresett – Sieyès abbé: Mi a harmadik rend? = Mozgó Világ, 1999, 1. sz. 91—93. o.

HAHNER Péter (1999): Az európai egység eszméje a XVIII. században. = Európa külső és belső határai a XIX. és a XX. században. Pécs, 1999, Janus Pannonius Tudományegyetem. 22—27. o.

1998.
HAHNER Péter (1998): Sieyès abbé és Jefferson nézetei a nemzetről, a társadalomról és a képviseletről.= Mi a nemzet? Tanulmányok. Bp. 1998, Akadémiai Kiadó. 11—17. o.

1996.
HAHNER Péter (1996): Sieyès abbé és Jefferson nézetei a nemzetről, a társadalomról és a képviseletről.= Magyar Tudomány, 1996. 2. sz. 194—200. o.

HAHNER Péter (1996): Mirabeau in the Eyes of Two Hungarian Historians from the Nineteenth Century.= The European Legacy. Toward New Paradigms. Special Issue. Fourth International Conference of the International Society for the study of European Ideas, Graz, Austria. Part 1. 1996. March. Vol. I. no, 1. 90—94. o.

HAHNER Péter (1996): Progrès technique et évolution des mentalités dans la Hongrie du XVIIIe siècle. Un problème historiographique.= Le Bulletin de la S.H.M.C. 1996. 3—4. sz. 24—28. o.

HAHNER Péter (1996): Jefferson and the French Revolution. = Transactions of the Ninth International Congress on the Enlightenment. III. Oxford, 1996, Voltaire Foundation. 1283—1285. o.

HAHNER Péter (1996): Jefferson a jakobinus?= IN MEMORIAM BARTA GÁBOR. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengváry István. Pécs, 1996. JPTE Továbbképző Központ Kiadói Irodája.

1994.
HAHNER Péter (1994): Egy könyv és írója (Bevezető) =Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom. Bp. 1994, Atlantisz. 9—29. o.

HAHNER Péter (1994): Gondolatok Tocqueville-ról, avagy egy világhírű könyv magyarországi ki nem adásának okairól.= Holmi, 1994. november. 1615—1621. o.

HAHNER Péter (1994): François Furet és a forradalom történetírása. (Utószó) = François Furet: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Pécs, 1994, Tanulmány Kiadó. 193—201. o.

1993.
HAHNER Péter (1993): Kasszandrai töprengések.= BUKSz, 1993. tavasz. 37—41. o.

HAHNER Péter (1993): A nagy francia forradalom magyar történetírásának vázlata 1889 és 1945 között.= Filozófiai Figyelő, 1993. 148—161. o.

1992.
HAHNER Péter (1992): Teaching the History of the French Revolution in Hungary. = Teaching Modern European History. Experiences and Prospects. Szeged, 1992, Attila József University. 43—47. o.

HAHNER Péter (1992): The commemoration of the French Revolution in Hungary. = Transactions of the Eight International Congress on the Enlightenment. Oxford, 1992, Voltaire Foundation. I. 538—543. o.

HAHNER Péter (1992): La Hongrie et le Centenaire de la Révolution française.= 1889. Centenaire de la Révolution française. Reactions et Représentations politiques en Europe. Bern, 1992, Peter Lang S.A. 85—90. o.

1991.
HAHNER Péter (1991): A forradalmi terror problémájáról.= Kritika, 1991. június. 17—18. o.

HAHNER Péter (1991): Progrès technique et évolution des mentalités dans la Hongrie du XVIIIe siècle. Un problème historiographique.= Progrès technique et évolution des mentalités en Europe centrale.(1750—1840) Colloques Langues’O. Paris, 1991, INALCO. 17—25. o.
HAHNER Péter (1991): A forradalmi tervezőmunka korlátairól.= Café Bábel, 1991. 2. sz. 21—28. o.

HAHNER Péter (1991): Egy kétes értékű rendszerváltás: a francia forradalom.= Kritika, 1991. január. 22—23.

1990.
HAHNER Péter (1990): A bicentenárium másnapján.=Kritika, 1990. április, 27—28. o.

1989.
HAHNER Péter (1989): L’histoire et l’idéologie dans l’historiographie hongroise de la Révolution française depuis 1945.= La storia della storiografia europea sulla rivoluzione francese. (Relazioni Congresso maggio 1989) II. Roma, 1990, Instituto Storico Italiano Per L’eta Moderna e Contemporanea. 307—317. o.

HAHNER Péter (1989): Histoire et idéologie: les problèmes de l’historiographie contemporaine de la Révolution française en Hongrie.=L’image de la France révolutionnaire dans les pays et les peuples de l’Europe centrale et du sud-est. Paris, 1989, INALCO. 143—152. o.

HAHNER Péter (1989): A nagy francia forradalom—kétszáz év távlatából.=Társadalmi Szemle, 1989. július, 24-32. o.

HAHNER Péter (1989): A francia forradalom sztálinista értelmezéséről.=Kritika, 1989. július, 12—14. o.

HAHNER Péter (1989): Danton vagy Robespierre? Egy historiográfiai vita története.=Tanulmányok a francia forradalom történetéből. Bp. 1989, Kossuth Kiadó. 115—132. o.

1988.
HAHNER Péter (1988): L’historiographie hongroise de la Révolution française depuis 1945.=Echos lointains de la Révolution française. Paris, 1988, Publications Langues O. 299—327. o.

1987.
HAHNER Péter (1987): A nagy francia forradalom, a polgárság és a kapitalizmus. Egy historiográfiai vita története.=Világtörténet, 1987. 4. sz. 47—74. o.

HAHNER Péter (1987): Buonarroti és az Egyenlők összeesküvése. (Utószó, jegyzetek)=Philippe Buonarroti: Összeesküvés az egyenlőségért. Bp. 1987, Európa Kiadó. 393—423. o.

1986.
HAHNER Péter (1986): L’historiographie hongroise de la Révolution française depuis 1945.=Specimina NovaDissertationum... Pars secunda, 1986. 3—19. o.

1982.
HAHNER Péter (1982): Albert Soboul, a francia forradalom történésze. (Új kötet—régi
viták)=Világtörténet, 1982. 4. sz.. 93—105. o.

HAHNER Péter (1982): Danton vagy Robespierre?=Világosság, 1982. 2. sz. 93—101. o.

1976.
HAHNER Péter (1976): A Sátán és az irodalom.=Jelentkezünk, 1976. december, 28. kiadvány, 44—47. o.

HAHNER Péter (1975): Bánk bán tragikuma.=Jelentkezünk, 26. kiadvány, 23—31. o.